Top Ranking

wuxia Novels

xianxia Novels

comedy Novels

mecha Novels

history Novels

New Ongoing Release

Shan Wang Zhang
2 hours ago
Mad Blade During Troubled Times
2 hours ago
Luan Shi Kuang Dao
2 hours ago
Ren Yuan
5 hours ago